$anterior = get_permalink($nextPost->ID); $proximo = get_permalink($prevPost->ID); //echo 'Album: '.$album.'
'; ?>
Reynaldo e Paola

Os atores Reynaldo Gianecchini e Paola Oliveira, 2008.